B-TechFlow Arena - Adatkezelési tájékoztató

Logo

GDPR
Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a B‑TechFlow Arena üzemeltetése során az ott regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

CégnévB‑TechFlow Enterprises
Székhely1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
Adószám28733500-2-41

Az adatkezelő elérhetőségei

NévKiss Bence
Levelezési cím1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
E-mailinfo@b-techflow.com

Fogalommeghatározások

- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

- címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a B‑TechFlow Arena működtetése során az ott regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a B‑TechFlow Arena regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a B‑TechFlow Arena bármely szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A B‑TechFlow Arena szolgáltatásainak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, levélben vagy személyesen a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Arena regisztrációkor bekért adatok

Az adatkezelés célja azonosítás és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatkezelésben érintettek köre a B‑TechFlow Arena tagjai.

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben vagy személyesen közölve a B‑TechFlow Arena személyzet illetékes tagjaival.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben vagy személyesen közölve a B‑TechFlow Arena személyzet illetékes tagjaival.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, levélben vagy személyesen a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

Kezelt adatok köreAz adatkezelési adatok konkrét célja
NévA tagok személyzet általi ellenőrzéséhez szükséges a rendszerhez
Személyigazolvány számA tagok személyzet általi ellenőrzéséhez szükséges
Születési dátumA tagok személyzet általi ellenőrzéséhez szükséges

Adatfeldolgozók

CégnévB‑TechFlow Enterprises
Székhely1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
Levelezési cím1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
E-mailinfo@b-techflow.com

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a B‑TechFlow Arena működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje.Az adatkezelés a B‑TechFlow Arena működésének végéig tart. Az érintett személy szükség esetén a B‑TechFlow Arena személyzetét megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu
Koordináták: É 47°30'56"; K 18°59'57"

Kamerás megfigyelő rendszer
Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának elsődleges célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, illetve a vagyonvédelem.

A fenti célok érdekében a szervezet kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz, de a kamerás megfigyelés az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett történik.

A szervezet teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Az üzemeltető - adatkezelő megnevezése

CégnévB‑TechFlow Enterprises
Székhely1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
Adószám28733500-2-41

Az üzemeltető - adatkezelő elérhetőségei

CégnévB‑TechFlow Enterprises
Székhely1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
Levelezési cím1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
E-mailinfo@b-techflow.com

A kamerák működési helye

Az elektronikus megfigyelőrendszer kizárólag a saját tulajdonban (vagy a használatában) álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére szolgál.

A szervezet az alábbi kamerákat használja

Kamera azonosítójaAz elhelyezés céljaMegfigyelt terület
XXXXXAz épület folyosóinak biztonságosabbá tételeKinti folyosó - Bejárat
XXXXXAz épület folyosóinak biztonságosabbá tételeKinti folyosó - Előtér
XXXXXAz üzlethelyiségben tartózkodók felügyelete, rendeltetésszerű használat és működés biztosításaBenti Folyosó
XXXXXAz üzlethelyiségben tartózkodók felügyelete, rendeltetésszerű használat és működés biztosításaJátéktermi egység
XXXXXAz üzlethelyiségben tartózkodók felügyelete, rendeltetésszerű használat és működés biztosításaVendéglátó egység

A felvételek tárolási helye, ideje, módja

A szervezet a kamerák felvételeit a működési helyen, általános esetben 3 munkanapig tárolja. Amennyiben rendkívüli körülmény indokolja, a tárolási idő 30 napig meghosszabbítható. Az adatok tárolási módja elektronikus.

A felvételek visszanézése

Név, beosztásA felvétel visszanézésének konkrét céljaA felvétel visszanézésének gyakorisága
Kiss Bence | CégvezetőFelügyelni az üzlethely rendeltetésszerű működését, továbbá a személyzet megfelelő viselkedését, feladatok ellátásátBármely személyzeti tag által jelentett eset kivizsgálásakor, továbbá véletlenszerű ellenőrzésekkor
Szombati Tibor | TársalapítóFelügyelni az üzlethely rendeltetésszerű működését, továbbá a személyzet megfelelő viselkedését, feladatok ellátásátBármely személyzeti tag által jelentett eset kivizsgálásakor, továbbá véletlenszerű ellenőrzésekkor

Az adatkezelés jogalapja

A kamerás megfigyelő rendszer adatkezelésének jogszerűségéhez nem szükséges a megfigyelt személyek hozzájárulása, így a munkavállalók hozzájárulása sem.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés – megfigyelés konkrét célja

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának elsődleges célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, illetve a vagyonvédelem lehet.

A megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása.

A fenti célok érdekében a szervezet kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz, de a kamerás megfigyelés az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett történik.

A felvételek felhasználási célja

Az elektronikus megfigyelőrendszer felvételeinek felhasználása csak az adatkezelés konkrét céljának megfelelő események azonosítása vagy ellenőrzése végett lehetséges.

Adatbiztonság

Az elektronikus megfigyelőrendszer adatait csak az arra jogosult személyek nézhetik vissza, a tárolási idő leteltével a kamerarendszer adatai automatikusan törlésre (felülírásra) kerülnek.

A felvételek adataihoz csak a kijelölt munkatársaink, illetve a rendszert üzemeltető szakemberek férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A felvételek megismerésére az adatkezelő kijelölt alkalmazottai jogosultak.

Az adatok - felvételek továbbítása, átadása

A kamerarendszer adatai csak hatósági megkeresés esetén továbbíthatóak a hatóság által megadott helyre.

A megfigyelt személyek jogai

Az érintett személy élhet az adatkezelőhöz, a felügyeleti hatósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az adatkezelőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu
Koordináták: É 47°30'56"; K 18°59'57"

Egyéb fontos információ

A szervezet felhívja az érdekeltek – munkavállalók és más magánszemélyek - figyelmét arra, hogy a kamerás megfigyelőrendszer működéséről az adott területen figyelemfelhívó tájékoztatást tett közzé.

A szervezet ezúton is és ismételten tájékoztatja a vele bármilyen kapcsolatban álló ügyfeleket és munkavállalókat, hogy a tájékoztatóban jelzett célból kamerás megfigyelő rendszert üzemeltet.

A szervezet rejtett kamerát nem alkalmaz.

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve nem jár magas kockázattal, mert a megfigyelés nem nyilvános helyen történik, a megfigyelés célja nem a természetes személyek viselkedésének befolyásolása, az adatkezelés csak a megjelölt célból történik, az adatok megismerhetősége szabályozott és az adatok biztonságos tárolása a jelen technikai színvonalon történik, beleértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.